МЕТОД КЕҢЕШМЕ

 «Бекитемин»

Директор ________ Сыдыкова Г.М.

 

 

2016-2017-окуу жылы үчүн усулдук кеңешменин иш планы.

 

 

Иштелүүчү иштин мазмуну

Мөөнөтү

Жооптуулар

Ресурстар

Күтүлүүчү натыйжа

Жетишкендиктердин көрсөткүчү

Кайда каралат

1

Мугалимдердин жүктөө сааттарын бөлүштүрүү. Окуу программаларын талкулоо жана карап чыгуу.

Август

Мектеп админ.

Пед коллектив

Протокол

Приказ

Жылдык сааттар бөлүштүрүлөт.

Окуу программасы такталат.

УК

2

Жаңы  окуу жылына усулдук кеңештин планын бекитүү

Сентябрь

Сыдыкова Г.М.

План

Усулдук кеңештин ишинин жөнгө салынышы

Бекитилген пландар

УК

3

Окуу кабинеттердин жабдылышы

Сентябрь

Акелеева Д.

Кабинет 

Кабинеттер жабдылат.

Жабдылган кабинеттер

УК

4

Мугалимдердин иштөө убактысын эсептөө табелин жүргүзүү

Сентябрь

Өмүрзакова Г.

Табель

Мугалимдердин иштери

Иш убактысын туура пайдаланат

УК

5

Мамлекеттик тил күнүнө карата иш планын иштеп чыгуу жана бекитүү

Сентябрь

Мектеп админ.

МБ жетекчилери

Сценарий

Өз тилин урматтоо

Дубал, газета, конкурс

УК

6

Класс жетекчилердин класстан тышкаркы чыгармачылы

Сентябрь

Класс жетекчилер

Пландар

Иш пландары жакшырат.

Чыгармачылыгы аныкталат.

УК

7

Таланттуу окуучулар менен иштөө

Жыл ичинде

Ар бир мугалим

Пландар, папкалар

Окуучулардын олимпиадага катышуусу

Билим сапаты жогорулайт

УК

8

Жөндөмү начар окуучулар менен иштөө

Жыл ичинде

Ар бир мугалим

Пландар, папкалар

Окуучулардын жетишүү баалары жогорулайт

Начар окуучулар азаят

УК

9

5-11-класстарынын англис сабагын  окуусу, түшүнүүсү.

Контролдук срез алуу

Октябрь

Мугалимдер

ОББ

Пландар

Анлис сабагынын берилиши жакшырат

Текшерүү иштер

УК

10

2-11-класстарынан кыргыз тил боюнча срез алуу

Октябрь

ОББ

Пландар

Сабактын берилиш каралат.

Сабактарга катышуу

УК

11

2-11-класстарынан математика сабагы боюнча срез алуу

Октябрь

ОББ

Пландар

Сабактын берилиш каралат.

Сабактарга катышуу

УК

12

Интеллектуалдык марафон

Ноябрь

ОББ, УБ башчылары

Материалдар

Алдынкы окуучулар аныкталат.

Тесттер, справка, отчеттор

УК

13

Башталгыч класстардын усулдук бирикмесинин декадасы

Ноябрь

Башталгыч класстардын УБ мүчөлөрү

Пландар

Окуучулардын сабактарга кызыгуусу артат.

УБнын иштеринин протоколдору

УК

14

2-11-класстарынын орус тили, кыргыз тили, математика сабактары боюнча дептерлеринин абалы

Ноябрь

Директор, ОББ

Протокол

Окуу дептерлери жакшырат.

Жакшы окуучулардын дептерлери

УК

15

5-6-класстарынын окуу техникасынын абалы

Ноябрь

ОББ

Протокол

Окуучулардын окуу техникасы жакшырат.

Шар окууганга жетишет.

УК

16

Мамлекеттик программаларды аткаруу, жетишүү анализи

Декабрь

Мугалим, ОББ

Протокол

Окуу, тарбия иши жакшырат.

Программа, план

УК

17

2-чейрек алдында бардык сабактар боюнча административдик срез

Декабрь

ОББ

Тест, тапшырмалар

Билим сапаты аныкталат.

Мониторинг, мугалимдердин отчету

УК

18

Жаш мугалимдер менен иштөө

Жыл ичинде

Насаатчылар

Протокол

Сабактарды колдонушат.

Жаш мугалимдердин иши

УК

19

Жаны методдор жана алардын сабакта колнодулушу

Жыл ичинде

Ар бир мугалим

Протокол

Мугалимдердин денгээли жогорулайт.

Ачык сабактар

УК

20

Орус тили сабагы боюнча административдик срез

Февраль

ОББ

Протокол

Окуучулардын билим сапаты аныкталат.

Жазуу иштери

УК

21

ОИВТ, математика, физика сабактарынын декадасы жана алардын берилиш абалы

Февраль

УБ башчылары

Протокол

Билим сапаты аныкталат.

Методикалык колдонмолор

УК

22

Тарых, география, адам жана коом, укук сабактарынын декадасы

Март

УБ башчылары

Протокол

Окуучулардын билим сапаты аныкталат.

Текшерүү иштери, протоколдор

УК

23

Кыргыз тил сабагынын берилишин текшерүү

Март

ОББ

Протокол

Мугалимдердин денгээли көтөрүлөт.

Сабактарга катышуу

УК

24

Орус тил сабагы боюнча жазуу иштеринин абалы. Сапатын текшерүү

Апрель

Мектеп администрациясы

Протокол

Окуучулардын билим сапаты аныкталат.

Жазуу иштери

УК

25

Эстетикалык көргөзмө уюштуруу

Апрель

Кружок жетекчилери, кол эмгек, сүрөт мугалимдери

Протокол

Таланттуулуг, жөндөмдүүлүгү аныкталат.

Окуучулардын колунан жасалган көргөзмөлөр

УК

26

Окуучулар арасында «Мыкты окуучу 2017» кароо сынагын жарыялоо. Жобосун иштеп чыгуу

Апрель

Мектеп админ.

Сабактарга катышуу

 

 

 

27

Чет тил сабагы боюнча башталгыч жана негизги класстарда окуу техникасын кароо

Апрель

ОББ

Протокол

Чет тили сабагы боюнча билим сапаты жогорулайт.

Окуу техникасы текшерилет

УК

28

Усулдук кенештин иштерин жыйынтыктоо

Май

Мектеп администрациясы

Мугалимдер

Протокол

Жылдын жыйынтыгы чыгарылат.

Мониторинг, анализ

УК

 Бекитемин

________________

Директор Сыдыкова Г.М.

Айлык план

Август Сентябрь

Аткарылуучу иштер

Жооптуу

Эскертүү

1

2016-2017 окуу жылы үчүн баскычтар боюнча окуу планын бекитүү.

Мектеп администрациясы 

УБ жетекчилери

26.08-30.08

2

Усулдук бирикмелердин иш пландарын талкулоо жана бекитүү

Окуу бѳлүмүнүн башчысы,

УБ жетекчилери

. 26.08-30.08

3

Таланттуу окуучулар менен иштѳѳ папкаларын түзүү.

Ар бир мугалим

5.09-10.09

4

Жетишүүсү начар окуучулар менен  иштѳѳ пландары

Ар бир мугалим

5.09-10.09

5

Жаш мугалимдерге методикалык жардам кѳрсѳтүү.

Насаатчылар

12.09-17.09

6

“Эне тилим – эне сүтүм” кыргыз тил кечесин ѳткѳрүү.

Кыргыз тил мугалимдери

23.09.

7

Класс жетекчилердин класстан тышкаркы чыгармачылыгы

Класс  жетекчилер

19.09- 24.09

7

Жалпы документтерге

 кѳзѳмѳл

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

26.09.-30.09.

Бекитемин

________________

Директор Сыдыкова Г.М.

 

Октябрь

Аткарылуучу иштер

Жооптуу

Эскертүү

1

5-11-класстардан англис сабагында окуганын түшүнүү, контролдук срездер.

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

 

01.10-7.10

2

Жаш мугалимдердин окуу методикасынын деңгээлин байкоо.

Насаатчылар, окуу бѳлүмүнүн башчысы

Ай ичинде

3

Таланттуу окуучулар менен иштѳѳ.

Ар бир мугалим

Ай ичинде

4

Тарых жана маданият жылы

Эмне ?качан ?кайда?

Кыргыз тил , тарых мугалимдери

21.09

4

2-11-класстардан кыргыз тили боюнча срез алуу.

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

 

10.10-15.10

5

2-11 класстарда математика сабагы боюнча срез алуу

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

 

17.10-22.10

6

Кружоктордун иш абалы

Директор

24.10-29.10

7

Жаңы технологияларды колдонуп, ачык сабактарды өтүү.

Ар бир мугалим

Ай ичинде

8

Күндөлүктөрдү текшерүү.

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

24.10-31.10.

9

 Бардык сабактардан администрациялык срез алуу.

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

24.10-29.10.

10

1-чейректин жыйынтыгы.

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

3.11.

11

«Манас таануу» конкурсу

Кыргыз тил мугалимдери

27.09

 

Бекитемин

________________

Директор Сыдыкова Г.М.

Ноябрь

Аткарылуучу иштер

Жооптуу

Эскертүү

1

Интеллектуалдык марафон.

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

 

14.11.-19.11.

2

Башталгыч класстардан срез алуу.

Директор

 

14.11.-19.11.

3

Таланттуу окуучулар менен иштѳѳ.

Ар бир мугалим

Ай ичинде

4

7-11-класстарда физика сабагынын берилиши.

Директор

 

21.11.-26.11.

5

Башталгыч класстардын усулдук бирикмесинин декадасы.

УБнын мүчөлөрү

14.11.-24.11.

6

Дептерлерди текшерүү.

УБнын мүчөлөрү

21.11.-26.11.

7

 Жалпы документтерге

 кѳзѳмѳл

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Ай ичинде

8

Сабактарга катышуу, журналдарды текшерүү.

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Ай ичинде

9

5-6-класстарда окуу техникасынын абалы

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

21.11.-26.11.

10

Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына кече

Тарых кыргыз тил муг

30.09

 

      

Бекитемин

________________

Директор Сыдыкова Г.М.

Декабрь

Аткарылуучу иштер

Жооптуу

Эскертүү

1

«Чыңгыз түзгөн чыйыр жол» Адабий кече

Кыргыз тил

мугалимдери

12.09

2

Гуманитардык бирикменин декадасы

УБ мүчөлөрү

05.12.-15.12.

3

Окуучуларды райондук олимпиадага даярдоо жана катышуу.

Мектеп администрациясы жана мугалимдер

 

Ай ичинде

4

Башталгыч класстарда окуу техникасы жана окуу түшүнүүсү.

Жанаманова Г.

19.12.-24.12.

5

Бардык сабактар боюнча административдик срез.

УБнын мүчөлөрү

19.12.-24.12.

6

 Жалпы документтерге

 кѳзѳмѳл

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Ай ичинде

7

Сабактарга катышуу, журналдарды текшерүү.

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Ай ичинде

8

Мамлекеттик программаларды аткаруу, жетишүү анализи

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Мугалимдер

Ай ичинде

9

1-жарым жылдыктын жыйынтыгы.

Мектеп администрациясы

28.12.-31.12.

 

Бекитемин

________________

Директор Сыдыкова Г.М.

Январь

Аткарылуучу иштер

Жооптуу

Эскертүү

1

2-жарым жылдыктын планын бекитүү.

Директор, окуу бѳлүмүнүн башчысы

 

11.01-14.01.

2

Окуучуларды облустук  олимпиадага даярдоо жана катышуу.

Мектеп администрациясы жана мугалимдер

 

Ай ичинде

3

Класс жетекчилердин окуучулардын билим сапатын жогорулатуу боюнча иштеген иши

Мектеп администрациясы

16.01.-21.01.

4

Жаңы методдор жана алардын сабакта колдонулушу. (тегерек стол)

Карагулова Г.

 

23.01.-28.01.

5

Жаш мугалимдердин иштерин байкоо.

Насаатчылар  

Ай ичинде

6

Насаатчылардын ишин кароо.

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Ай ичинде

7

Сабактарга катышуу, журналдарды текшерүү.

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Ай ичинде

8

Жөндөмдүү балдар менен иштөө.

Ар бир мугалим

Ай ичинде

 

Бекитемин

________________

Директор Сыдыкова Г.М.

Февраль

Аткарылуучу иштер

Жооптуу

Эскертүү

1

Математика, ОИВТ, физика сабактары боюнча декада, алардын берилиш абалы

Уб нин мүчөлөрү

01.02.-10.02.

2

«Акыл ордо» конкурсу

УБ мүчөлөрү

01.02.-10.02.

2

Башталгыч класстарда окуучулардын билим сапатын текшерүү

Окуу бѳлүмүнүн башчысы,

УБ жетекчилери

13.02.-18.02.

3

Орус тил сабактарынан административдик срез алуу

Окуу бѳлүмүнүн башчысы,

УБ жетекчилери

15.02.-20.02.

4

Насаатчылардын ишин кароо

Ар бир мугалим

20.02.-25.02.

5

Окуучулардын арасында акын, жазуучулар, манас, дастанчылар, жомок

чулардын кароо сынагын жарыялоо.

Насаатчылар

28.02.

6

Таланттуу окуучулар менен иштѳѳ

 

Мугалимдер

Ай ичинде

7

Сабактарга катышуу,

документтердин                 толтурулушун кѳзѳмѳлдѳѳ

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Кезеги менен

 

Бекитемин

________________

Директор Сыдыкова Г.М.

Март

Аткарылуучу иштер

Жооптуу

Эскертүү

1

Тарыхый усулдук бирикменин декадасы

 УБ  мүчѳлѳрү

01.03.-10.03.

2

Дневниктерлердин, жазуу иштеринин, текшерүү иштеринин абалы

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

06.03.-11.03.

3

Инновация жумалыгы

Усенова Б.

13.03.-18.03.

4

Кыргыз тил сабагынын берилиши

Окуу бѳлүмүнүн башчысы Уб нин жетекчиси

6.03.-11.03.

5

Кружоктордун абалы

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

06.03.-11.03.

6

Бардык сабактар боюнча административдик срез

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

13.03.-18.03.

7

Сабактарга катышуу, 

 жалпы документтерди

текшерүү   

 

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Ай ичинде

8

3-чейректин жыйынтыгы

 

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

20.03.

 

Бекитемин

________________

Директор Сыдыкова Г.М.

Апрель

Аткарылуучу иштер

Жооптуу

Эскертүү

1

6-класстардын сабактарынын берилиши

Мектеп администрациясы  

 

3.04.-08.04.

2

Орус тил сабактарынын  жазуу иштеринин абалы, сапаты

Мектеп администрациясы  

 

03.04.-08.04.

3

Алдынкы мугалимдин чыгармачыл отчету

Романова К.Э.

Николаева В.В.

10.04-15.04.

4

Жаш мугалимдин иштѳѳ системасы

Насаатчылар

17.04-22.04.

5

“Жылдын окуучусу” конкурсун ѳткѳрүү

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Романова К

28.04.

6

Окуу техникасы, чет тил сабагы боюнча окуу техникасы  1-4-класстар

УБ башчысы

24.04-29.04.

7

Дене тарбия сабагынын берилиши

 

Администрация

24.04-29.04

8

Эстетикалык көргөзмө уюштуруу

Кружок жетекчиси, сүрөт, кол эмгек мугалимдери

29.04.

9

Бүтүрүүчү класстарда кыргыз тили жана адабият, орус тили жана адабият, математика сабактары боюнча жазуу иштеринин абалы

Окуу бөлүмүн башчысы

24.04.-29.04.

10

Журналдарды текшерүү, ѳндүрүштүк пландарды текшерүү

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Ай ичинде

Бекитемин

________________

Директор Сыдыкова Г.М.

 

Май

Аткарылуучу иштер

Жооптуу

Эскертүү

1

“Менин колумдан баары келет” кѳргѳзмѳсү

Кол эмгек мугалимдери, кружок жетекчиси

05.05.

2

УБ дин иштөөсүн анализдөө.

УБ жетекчиси

15.05.-20.05.

3

Жыйынтыктоо аттестациясына жана көчүрүү экзамендерине  даярдыктарды көрүү.

Экзамен кабыл алуучу мугалимдер, окуу бөлүмүнүн башч.

Ай ичинде

3

Жыл ичинде ѳткөрүлгѳн иш чаралар боюнча анализ – мониторинг.

Администрация

15.05.-20.05.

4

Административдик жыйынтыктоочу срездер

Администрация

18.05.-23.05.

5

Класстан класска кѳчүрүү

Мугалимдер

18.05-23.05

6

Бүтүрүү кечеси

 

Класс жетекчилер

25.05.

 

 

Бекитемин

________________

Директор Сыдыкова Г.М.

 

Июнь

 

Аткарылуучу иштер

Жооптуу

Эскертүү

1

Бүтүрүү класстарында жыйынтыктоо аттестациясын уюштуруу жана өткөрүү, окуу жыйынтыгын чыгаруу.

 

Мугалимдер, мектеп администрациясы

Ай ичинде

2

9-11-класстарын аяктаган окуучулардын орто билими жөнүндөгү документтерин тапшыруу.

 

Мугалимдер, мектеп администрациясы

Ай ичинде


 


Comments