Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу планы

«Бекитемин»

Директор ___________ Сыдыкова Г.М.

 

Ч.ИМАНКУЛОВ ОРТО МЕКТЕБИНИН 2016-2017 ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА

 ПЕДКЕҢЕШИНИН ПЛАНЫ

 

Аткарылуучу иштер

Мѳѳнѳтү

Жооптуулар

Ресурстар

Күтүлүүчү натыйжа

 

1-педкеңешме

Август

 

 

 

1.

2015- 2016 окуу жылында аткарылган иштердин анализи.  Жаңы окуу жылынын милдеттери

Мектеп администрациясы

Мониторинг

протокол

Жыйынтык чыгарылат.

2.

Техникалык коопсуздук. Эмгекти коргоо.

Мектеп администрациясы

Кабинет жетекчилери

Пландар

 

 

Техникалык коопсуздук сакталат.

3.

2016-2017-окуу жылы  үчүн жылдык планын бекитүү

Мектеп администрациясы

Пед коллектив

Протокол

приказ

Жаны окуу жылынын планы бекитилет.

4.

2016-2017-окуу жылы үчүн баскычтар боюнча окуу планын бекитүү

Мектеп администрациясы

УБ жетекчилери

Протокол

Окуу планы бекитилет.

5.

Усулдук бирикменин иш пландарын талкулоо жана жетекчилерин дайындап бекитүү

Завуч, УБ жетекчилери

Усулдук көрсөтмөлөр

УБ аркылуу окутуунун мазмунун жакшыртууга багыт алуу

6.

КРда жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандарты

Мектеп администрациясы

газета, флешка

Билим сапаты жогорулайт.

 

2-педкеңешме

 

 

 

 

1.

Сабактардан 1-чейрек үчүн текшерүү иштерди алуу, 1-чейректин жыйынтыгы.

Ноябрь

 

Окуу бѳлүмүнүн башчысы Ѳмүрзакова Г.

Текшерүү иштер, жат жазуу, дил баян.

Билим сапаты чыгарылат.

2.

Мектептин документин көзөмөлдөө (күндөлүк,журнал)

Окуу бѳлүмүнүн башчысы Ѳмүрзакова Г.

Күндөлүк, журнал, пландар

Күндөлүктүн абалы жакшырат.

3.

 

Доклад. Ата-энелер менен иштѳѳ

Карагулова Г

Доклад

Ата-энелер менен байланыш күчөйт.

4.

Окуучулардын ден соолугун  кароо,

 

Класс жетекчилер

ПСВ

Окуучулардын ден

 

 

3-педкеңешме

 

 

 

 

1.

Окуучуларды олимпиадага даярдоо жана катышуу. Олимпиаданын жыйынтыгын чыгаруу.

   Январь

Мектеп администрациясы, мугалимдер

Жыйынтыктары жөнүндө маалымат

Окуучулардын билим сапаты аныкталат.

2.

1-жарым жылдыктын жыйынтыгы,

2-жарым жылдыкка милдеттер.

Мектеп администрациясы

Маалымат, мониторинг, мугалимдердин отчету.

1-жарым жылдыктын жыйынтыгы чыгарылат.

3.

а) Класс жетекчинин окуучулардын билим сапатын жогорулатуу боюнча иштеген иши

Класс жетекчилер

 

Протокол

 

Билим сапаты жогорулайт.

 

 

б) Окуучунун сергек жашоосу

 

Намазов А.У.

Протокол

Окуучунун ден соолугу  чыналат, жакшы окуйт

4.

Гуманитардык усулдук бирикмесинин декадасын кароо

 

УБ мүчөлөрү

Протокол

Сапаттуулук жогорулайт

 

 

4-педкеңешме

Март

 

 

 

1.

3-чейректин жыйынтыгын чыгаруу

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Отчеттор

Жыйынтык чыгарылат

2.

Жаш мугалимдердин ишин алып баруу.

Насаатчылар

Жаш мугалимдердин иши

Жаш мугалимдер такшалат. Сабактарды колдонушат.

3.

Инновация жумалыгы

Мугалимдер  

Протокол

Сабак берүү жаныланат

4.

Китепканачынын иши

Мектеп администрациясы

 

Протокол

Китепкананын иши жакшырат.

 

5-педкеңешме

 

 

 

 

1.

Бардык сабактардан алынган административдик срез алуунун жыйынтыгы.

Май

Директор

Тесттер

Окуучулардын билим сапаты текшерилет, жогорулайт

2.

9-11-класстарды жыйынтыктоо аттестациясына киргизүү, 1-4-класстарды көчүрүү

Пед коллектив

Протокол  

Экзаменге киргизилет

3.

5-6-7-8-10-класстарда көчүрүү экзамендери

Мугалимдер

Протокол

Экзаменге киргизилет

4.

Мектептин ремонту, эмгек практикасы.

Класс жетекчилер, мугалимдер, завхоз.

Протокол

Мектеп кийинки окуу жылына даяр болот.

 

6-педкеңешме

 

 

 

 

1.

Бүтүрүү класстарында аттестациясын жыйынтыктоо

           

                Июнь

Мектеп администрациясы, мугалимдер

Протокол

Жыйынтык чыгарылат

2.

Эмгек практикасынын жыйынтыгы

 

 

Класс жетекчилер

Протокол

Жыйынтык чыгарылат

3.

9-11-классты аяктаган окуучулардын орто билими тууралуу документтерин тапшыруу

 

Мектеп администрациясы, мугалимдер

Орто билими жөнүндө документтер

Бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайларына тапшырышат

4.

5-10-класстарды класстан класска көчүрүү

 

Мугалимдер

Протокол

Класстан класска көчүрүлөт

5.

Окуучулардын жайкы эс алуусу

 

Организатор завуч, мугалимдер

Протокол

Эс алууга кетишет.


Comments