ОТЖП

 

 

Бекитемин 

Директор __________ Сыдыкова Г.М

«____»___________ 2016ж.

 

2016-2017-окуу жылына карата Ч.Иманкулов атындагы орто мектебинин иш планы жана окуу жылына карата уюштуруу иштери.

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мѳѳнѳтү

Жооптулар

Кайда каралат

Ресурстар

Күтүлүүчү натыйжалар

1.

Август учётун тактоо, класс комплектисин бекитүү

1-3 сентябрь

Мектеп директору Сыдыкова Г.М.

Өндүрүштүк кенешме

Учетту тактоо иш кагаздары.

Окуучулардын саны такталат

2.

Класстык журналдар менен камсыз кылуу, алардын толтурушуна көзөмөл кылуу. Архивдин абалын кароо, толуктоо

1-3 сентябрь

Окуу  бөлүмүнүн башчысы Өмүрзакова Г.У.

Өндүрүштүк кенешме

Кл.жетекчилер, мугалимдер

Кл.журналдар бекитилет

3.

Окуучуларды окуу китептери менен камсыз кылуу

1-3 сентябрь

Китепканачы

Өндүрүштүк кенешме

Окуу китептери

Камсыз болот

4.

Окуу китептеринин абалы, жашылдандыруу, эстетикалык жактан жабдуу

Сентябрь

Мектеп администрациясы

Өндүрүштүк кенешме

Предм.мугалимдер

Класстар жабдылат

5.

Мектепке тартылбаган окуучуларды изилдөө жана аларды тартуу

Сентябрь

Соц педагог

Тарбия иштер бөлүмүнүн башчысы

Класс жетекчилер бирикмеси

Пландар, тизмелер

Окуучулардын социалдык абалы такталат.

6.

Окуучулардын ден-соолугун кароо, медициналык коргоону уюштуруу

Ноябрь

Кл.жетекчилер

Пед совет

         ПСВ

Окуучулардын ден-соолугу текшерилет

7.

Окуучулардын келип кетүүсү, алфавит китеби, окуучулардын өздүк делолору мене ниш алып баруу

а) окуучулардын социалдык абалын тактоо

б)мектепте өзүн-өзү башкаруу уюмунун иш планын түзүү

в)уюшулган кружоктордун иш пландарын иштеп чыгуу жана бекитүү

Дайыма

Окуу  бөлүмүнүн башчысы Өмүрзакова Г.У.

Өндүрүштүк кенешме

Алфавит китеби, өздүк делолор, буйрук китеби, окуучулардын тизмеси

 

 

 

 

Пландар, журналдар

Окуучулардын келип кетүү кыймылы такталат.

 

 

 

 

 

Пландар бекитилет.

8.

Техникалык коопсуздук. Окуучулардын арасында техникалык коопсуздукту иштеп чыгуу.

Август

Мектеп администрациясы кабинет жетекчилери

Пед совет

Пландар

Окуучулар арасында техникалык коопсуздук сакталат.

 

 

1-милдет: жаңы технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын 2% жогорулатуу.

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнѳтү

Жооптулар

Кайда каралат

Ресурстар

Күтүлүүчү

натыйжалар

1

 

2015-2016 окуу жылындагы жылдык пландын анализин талкулоо жана 2016-2017-окуу жылы үчүн жылдык планын бекитүү

Август

Мектеп администрациясы пед коллектив  

Пед. кеңеш

Протокол

Приказ

Жаны окуу жылынын планы бекитилет.

2.

2016-2017-окуу жылы үчүн баскычтар боюнча  окуу планын бекитүү

Август

Мектеп администрациясы усул-к бирикме жетекчилер

Пед. Кеңеш

Пед. Кеңешменин протоколу

Окуу планы бекитилет.

3.

Мугалимдердин жүктөө сааттарын бөлүштүрүү. Окуу программаларын талкулоо жана карап чыгуу

Август

Мектеп администрациясы пед коллектив  

Усулдук кенеш

Протокол, приказ

Жылдык сааттар бөлүштүрүлөт.

4.

Усулдук бирикмелердин иш пландарын талкылуу жана бекитүү

Август

Завуч, УБ башчылары

Пед. кеңеш

Усулдук көрсөтмөлөр

УБ аркылуу окутуунун мазмунун жакшыртууга багыт алуу

5.

Техникалык коопсуздук

Эмгекти коргоо

Август

Мектеп админ.

Кабинет жетекчилери

Пед.кенеш

Доклад

Инструкц.

Техника коппсуздугу сакталат

6.

«Бирге окуйбуз» проектиси

Август

Завуч

Баш.кл. мугалимдери

Пед.кенеш

Диск, газета, протокол

Билим сапаты жогорулайт

7.

1-сентябрь “Билим күнү” ачык тарбиялык саат

1-5 сентябрь

Класс жетекчилер

Усулдук бирикмелер

Клаастык сааттардын планы

Эгемендүүлүктүн 20жылдыгына карата иш чаралар

8.

Функционалдык милдеттер

Сентябрь

Директор

Директор алдындагы кенешме

Протокол

Ар бир кызматтагы адам өз ишин билет.

9.

Класс жетекчилердин класстан тышкаркы чыгармачылыгы

Сентябрь

Класс жетекчилер

Метод совет

Пландар

Иш пландары жакшырат.

10.

Мамлекеттик тил күнүнө карата иш планын иштеп чыгуу жана бекитүү

 

 

Сентябрь

Мектеп

администрациям МБ жетекчилери

УК

Пландар

Кыргыз тилин өркүндөтүү

11.

Тарых жана маданият жылы

 

 

Октябрь

Тарых мугалимдери

Усулдук бирикме

План, сценарий

Мамлекет тарыхын жакшы билишет

 

12.

«Манас» эпосу «Ч.Айтматов жана тил» аттуу илимий конференция, тегерек стол, жолугушууларды өткөрүү, дил баяндарды жазуу

 

 

Чейрек сайын

МБ мүчөлөрү

УБ

Пландар

Анализ

Окуучулар «Манас» эпосун үйрөнүшөт.

13.

5-11-класстарда англис сабагын окуу,  тушунуу, контролдук срездер

 

 

Октябрь

Окуу бөлүмүнүн башчысы  

Өмүрзакова Г.У.

Усулдук

кенеш

Текшерүү иштер

Билим салаты чыгарылат.

14.

2-11-класстардан кыргыз тили боюнча срез алуу

Октябрь

Окуу бөлүмүнүн башчысы

 Өмүрзакова Г.У.

Усулдук

кенеш

Сабактарга катышуу

Сабактын берилиши каралат.

15.

Мектептин ашканасынын иши жөнүндө

Октябрь

Директор

 Жооптуу адам

Директор

алдындагы

кенешме

Протокол

Приказ

Мектептин

ашканасынын абалы жакшырат.

16.

Кружоктордун иш абалы

Октябрь

Администрация

Директор

алдындагы

кенеш

Протокол

Кружок абалы жакшырат.

17.

«Манас таануу» конкурс

Октябрь

Кыргыз ТИЛ мугалимдери

УБ

Сценарий анализ

Окуучуларга «Манас» эпосун жайылтуу.

 

 

 

 

 

18.

Жалпы ата-энелер чогулушу

Октябрь

Мектеп

администарциясы, класс жетекчилер

 

Протокол

Ата-энелер менен байланыш күчөйт.

 

 

.

19.

2-11-класстарда математика сабагы боюнча срез алуу

Октябрь

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Өмүрзакова Г.У.

Усулдук

кенеш

Сабактарга катышуу

Сабактын берилши каралат.

20.

Сабактардан 1- чейрек учун текшеруу иштерди алуу, 1-чейректин жыйынтыгы

Октябрь

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Өмүрзакова Г.У.

Пед кенеш

Текшеруу иштер, жат жазуу, дил баян

Билим сапаты чыгарылат.

21.

Таланттуу окуучулар менен иштөө

Жыл

ичинде

Предметтик

мугалимдер

УБ

Пландар,

окуучулардын

иштери,

мониторинг-

анализ

 

 

Окуучулардын олимпиадада орундарга ээ болушу

22.

7-11-класстарда физика сабагынын берилиши

Ноябрь

Директор

Директор

алдындагы

кенешмеде

Директор

алдындагы

кенешменин

протоколу

Билим сапаты жогорулайт.

23.

Интеллектуалдык

марафон

Ноябрь

Завуч, УБ башчылары

Усулдук

кенеште

Тестер,справка, отчеттор,

УКнин протоколу

Алдынкы окуучулар аныкталат.

24.

Башталгыч

класстардын

усулдук

бирикмесинин

декадасы

Ноябрь

Башталгыч класстардын УБ мүчөлөрү

Усулдук

кенеште

УБнин иштери, протоколдор

Окуучулардын сабактарга кызыгуусу артат.

25.

Дептерлерди

текшерүү

Жыл

ичинде

УБ жетекчилери

УБ

Протокол

Дептерлердин абалы онолот.

26.

2-11-класстарда орус тил, кыргыз тил, математика сабактары боюнча дептерлердин абалы

 

 

Ноябрь

Директор

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Өмүрзакова Г.У.

Усулдук

кенеш

Протокол

Окуу дептерлери жакшырат.

27.

5-6-класстарда окуу техникасынын абалы

Ноябрь

ОББ

Усулдук

кенеш

Протокол

Окуучулардын окуу техникасы жакшырат.

28.

Кыргыздын белгилүү инсандары

 

 

Ноябрь

Кыргыз  тил, тарых мугалимдери

Усулдук бирикме

План,

сценарий

Кыргызстандын белгилүү инсандарын таанып билишет

29.

Окуучуларды

мектептин

китепканасында

болушун

көзөмөлдөө

Ноябрь

Библиотекарь

Өндүрүш

кенеш

Китеп окууга

кызыгууну

арттыруу

Китепти көп окуйт, сүйө билет.

30.

Мектептин

документин

көзөмөлдөө

(күндөлүк)

 

 

Ноябрь

ОББ

Пед кенеш

Күндөлүк, журнал, пландар

Күндөлүктүн абалы жакшырат.

31.

Окуучулардын ден соолугун  кароо. Мед. коргоону уюштуруу

 

 

Ноябрь

Класс жетекчилер

Пед.кеңеш

ПСВ

Окуучулардын  ден соолугу каралат

32.

Доклад ата-энелер менен иштөө

 

 

 

Ноябрь

Карагулова  Г.

Пед.кеңеш

Протокол

Ата-энелер менен байланыш күчөйт

33.

Жетишпеген окуучулар менен иш алып баруу

Жыл

ичинде

Предметтик

мугалимдер

УБ

Пландар, окуучулардын иштери, анализ

Билим сапаты жогорулайт.

 

34.

Сабак учурунда техникалык коопсуздугунун сакталышы

Декабрь

Ар бир мугалим

Директор

алдындагы

кенешме

Протокол

Тех.коопсуздугу

сакталат.

 

35.

Жолдо журуунун эрежелери, ТТКН планы боюнча окутуу

(практикалык)

мүнөздө)

 

Декабрь

Окуучу

Мугалим

Директор

алдындагы

кенешме

Протокол

Жолдо журуунун жана ТТКН эрежелери сакталат.

 

36.

«Чыңгыз түзгөн чыйыр жол»

Сценарийлешкен адабий кече

 

Декабрь

Усулдук бирикменин мүчөлөрү

УБ

Протокол,

Сценарий

Ч. Айтматов  жөнүндө

 жакшы билишет   

 

37.

Мамлекеттик программаларды аткаруу жетишуу анализи

Декабрь

Мугалим

ОББ

УК

Протокол, программа, план

Окуу, тарбия иштери жакшырат.

 

38.

Гуманитардык

бирикменин

декадасы

Декабрь

УБ мүчөлөрү

Пед кенеш

УБнин иштери, протоколдор

Окуучулардын сабактарга кызыгуусу артат.

 

39.

Алыкул Осмонов кыргыз поэзиясынын таң чолпону

Адабий кече

Декабрь

Уб нын мүчөлөрү

Уб

протоколдор

Алыкул Осмонов жөнүндө маалымат алышат

 

40.

Окуучулардын

олимпиадага

даярдоо жана

катышуу,

жыйынтын чыгаруу

 

Декабрь

Мектеп

администрациям

мугалимдер

Пед кенеш

Жыйынтыктары

жөнүндө

маалымат

Окуучулардын билим сапаты аныкталат.

 

41.

Башталгыч класстарда окуу техникасы жана окуп түшүнүүсү

Апрель

Декабрь

Жанаманова Г.

УБ, директор

алдындагы

кенешме

Окуу китеби, жат жазуу,текшерүү иштери

2-3-класстарда окуучулардын негизги сабактардан билим сапаты, окуу техникасы жана окуп түшүнүүсү.

 

 

 

42.

2-чейрек алдында бардык сабактар боюнча

административдик текшерүү иштери

20-28-

декабрь

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Өмүрзакова Г.У.

Усулдук

кенешмеде

Тесттик

тапшырмалар,

методикалык

колдонмолор,

маалымат,

мониторинг,

мугалимдердин

отчету

Математика, физика, химия сабактары боюнча билим сапаты аныкталат.

 

43.

1-жарым жылдыктын жыйынтыгы, 2- жарым жылдыкка милдеттер

 

 

 

Январь

Мектеп

администрациясы

Пед

кенешмеде

Маалымат,

мониторинг,

мугалимдердин

отчету

1-жарым жылдыктын

жыйынтыгы

чыгарылат.

 

44.

Окуучулардын сергек жашоосу

 

 

 

 

Январь

Дене тарбия мугалимдери

Намазов А.У.

Пед.кеңеш

Протокол

Окуучулардын ден соолугу чыңалат

 

45.

Таланттуу жана жөндөмдүү окуучулар менен иш алып баруу. XXI к.

Интеллектуалы кароо сынагын өткөрүү жана райондук кароо сынакка катышуу

 

Жыл

ичинде

Акелеева Д.Д.

Өндүрүштүк

кенеште

Моделдер, проектилер, реферат жана докладдар

Таланттуулугу,

жөндөмдүүлүгү

аныкталат.

Окуучулардын

илимий коому пайда

болот.

 

46.

Жаш мугалимдер менен иштөө

Жыл

ичинде

Насаатчылар

Усулдук

кенешмеде

Жаш

мугалимдердин

иши

Сабактарды

колдонушат.

 

47.

Класс жетекчинин окуучулардын билим сапатын жогорулатуу боюнча иштеген иши

Январь

Класс жетекчилер

Пед кенеш

Протокол

Окуучулардын билим сапаты жогорулайт.

 

48.

Мой любимый поэт

 

 

 

 

 

Январь

Орус тил мугалимдери

УБ

Сценарий

Орус акындарын билишет

 

49.

Жаны методдор жана алардын сабакта колдонулушу

 

Жыл

ичинде

Ар бир мугалим

Усулдук

кенешмеде

Ачык сабактар

Мугалимдердин денгээли жогорулайт, жаны методдорду үйрөнүшөт.

 

 

 

50.

Өрт коопсуздугун алдын алуу эрежелери

Январь

Класс жетекчилер

Директор

алдындагы

кенешме

Протокол

Өрттөн сактануу.

51.

Физика-математика  конкурсу. Эврика бирикмеси

Февраль

УБ мүчөлөрү

Усулдук

бирикме

Протоколдор

Окуучулардын билим сапаты аныкталат.

52.

Башталгыч класстарда окуучулардын билим сапатын текшерүү

 

 

 

Февраль

Мектеп

администрациясы

Директор

алдындагы

кенешмеде

Сабактар, тесттер,текшерүү иштер

Сабактын берилиши

каралат, окуучулардын билим салаты аныкталат.

53.

Орус тили сабактарынан административдик срез алуу

Февраль

Мектеп

администрациясы

Усулдук

кенешмеде

Протокол Жазуу иштери

Мугалимдердин денгээли жогорулайт, окуучулардын билим салаты аныкталат.

54.

Насаатчылардын иши

Февраль

Насаатчылар

Директор

алдындагы

кенешмеде

Пландары,

иштери

Жаш мугалимдердин билим денгээли жогорулайт.

55.

Мен англисче таза сүйлөй алам

 Кече

Февраль

Англист  тил мугалимдери

УБ

План , сценарий

Англис тилине кызыгуусу артат

56.

Математика, ОИВТ, физика сабактары боюнча декада. Алардын берилиш абалы

Февраль

УБ башчылары

Усулдук

кенешмеде

Методикалык

колдонмолор,

мугалимдердин

портфолиосу,

тапшырмалар

Математика, ОИВТ, физика сабактары боюнча окуучулардын билим сапаты аныкталат, жаны методикалык идеялар ж.б.

57.

Окуучулар арасында акын, жазуучулар, манасчылар, дастанчылар, жомокчулардын кароо сынагын жарыялоо

 

 

 

Февраль

Кыргыз тили жана адабият, орус тили жана адабият мугалимдери Карагулова Г., Калыкова А. К.

Өндүрүштүк

кенешмеде

Адабий китептер, жомоктор, манас эпосу

Таланттуулугу,

жөндөмдүүлүгү

аныкталат.

58.

Тарых, география, адам жана коом, укук сабактарынын декадасы

 

 

Март

УБ мүчөлөрү

Усулдук

кенешмеде

Текшерүү

иштери

протоколдор

Окуучулардын билим сапаты аныкталат.

59.

Дневниктерди, жазуу иштерин текшерүүнүн жыйынтыгы

Март

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Өмүрзакова Г.У.

Директор

алдындагы

кенешмеде

Дневниктер, текшерүү иштер, дептерлер

Дептерлердин абалы онолот.

60.

Кыргыз тили сабагынын берилишин текшерүү

 

 

 

 

 

Март

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Өмүрзакова Г.У.

Усулдук

кенеште

Сабактарга

катышу

протоколдор

Мугалимдин денгээлин көрүү.

61.

3-чейректин

жыйынтыгын

чыгаруу

Март

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Өмүрзакова Г.У.

Пед

кенешмеде

Отчеттор

Жыйынтык чыгат.

62.

Мектептин санитардык абалы

Дайыма

Илиязов А.У.

Директор

алдындагы

кенешмеде

Жалпы

мектептин абалы

Мектеп таза болот.

63.

Кружоктордун

абалы

Март

Директор

Директор

алдындагы

кенешме

Протокол

Кружок абалы жакшырат.

64.

Китепкананын иши

Март

Мектеп

администрациям

Пед кенеш

Протокол

Китепкананын иши жакшырат.

65.

1-4-класстар арасында «Китеп биздин дүйнө» фестивалын өткөрүү.

Китепканадагы иш чаралар; «Китеп- билим булагы» көргөзмө. Китеп сүйүүчүлөр күнү. Китеп дүйнөсүнө кош келиниздер

 

 

 

Апрель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь Каирбекова С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өндүрүштүк

Кенешмеде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дил баян,

плакаттар,

лозунгдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китепти сактай билишет, баалашат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

Орус тил

сабактарын жазуу иштеринин абалын, сапатын текшерүү

 

 

 

Апрель

Мектеп

администрациясы

Усулдук

кенеште

Жазуу иштери, протоколдор

Окуучулардын билим сапаты аныкталат.

67.

6-класстарда

сабактардын

берилишин

текшерүү

 

 

 

 

Апрель

Мектеп

администрациясы

Директор

алдындагы

кенешме

Жазуу иштери, протоколдор

Окуучулардын билим сапаты аныкталат.

68.

Эстетикалык көргөзмө уюштуруу

Апрель

Кружок

жетекчилери, кол эмгек, сүрөт мугалимдери

 

 

Усулдук

кенеште

Окуучулардын

колунан

жасалган

көргөзмөлөр

 

 

Талантгуулугу,

жөндөмдүүлүгү

аныкталат.

 

 

 

69.

Бүтүрүү класстарында кыргыз тили жана адабият, орус тили жана адабият, математика сабактары боюнча экзамендик жазуу иштерин алуу

 

Апрель

Мектеп

администрациясы, мугалимдер

Айтыкулова А.К. Калыкова А.К.

Гудкова О.В. Өмүрзакова Г.У.

Директор

алдындагы

кенешме

Экзамендик

материалдар

Экзаменге даярдык.

70.

Жаш

мугалимдердин сабак берүү денгээли

Апрель

Мектеп

администарциясы

насаатчылар

Директор

алдындагы

кенешмеде

Сабактарга

катышуу

Жаш мугалимдердин денгээли жогорулайт.

71.

Окуучулар арасында «Мыкты окуучу 2017» кароо сынагын жарыялоо. Жобосун иштеп чыгуу

 

 

 

Апрель

Мектеп

администарциясы

Усулдук

кенеште

Сабактарга

катышуу

Жаш мугалимдин денгээли жогорулайт.

72.

Дене тарбия

сабагынын

берилиши

Апрель

Мектеп

администарциясы

Усулдук

бирикмеде

Анализ

Спартакиадага

даярдыгы

текшерилет.

73.

Чет тили сабагы боюнча башталгыч жана негизги класстарда окуу техникасын кароо

 

 

Апрель

БББ

УК

Протокол

Чет тили сабагы боюнча билим сапаты жогорулайт.

 

74.

Менин колуман баары келет

Май

Кружок

жетекчилери жана кол эмгек мугалимдери

Усулдук

бирикмеде

Көргөзмөлөрү

Эстетикалык

олимпиадага

даярданышат.

 

75.

Бардык

сабактардан

административдик

срез

 

 

Май

Директор

Пед кенеште

Тесттер

Окуучулардын билим сапаты текшерилет.

76.

9-11-класстарын жыйынтыктоо аттестациясына киргизүү, 1-4- класстарда көчүрүү экзамендерине кирүү жана экзамендерин жыйынтыктоо

Май

Мектеп

администарциясы,

мугалимдер

Пед кенеш

Окуу жылын аяктоо боюнча жобо

Жыйынтыктоо

аттестациясына

окуучулар кирет.

Көчүрүү

экзамендерине

даярданышат.

77.

Мектепте усулдук

бирикмелердин,

метод кенештин

иштерин

жыйынтыктоо

 

кенешмелерин

өткөрүү. Окуу

жылынын

жыйынтыгын

чыгаруу

Май

Мектеп

администарциясы,

мугалимдер

Усулдук

кенеште,

усулдук

бирикмелерде

Мониторинг,

анализ

Жылдын жыйынтыгы чыгарылат.

78.

 

 

Окуучуладын ден соолугунун абалы

Май

Апрель

Класс жетекчилер

Директор алдындагы кенеш

 

Протокол

Окуучулардын ден соолугу аныкталат.

79.

Мектеп ремонту, эмгек практикасы

Май

Завхоз, директор, класс жетекчилер

Пед кенеш

Протокол

Практика, ремонт жыйынтыкталат.

80.

Бүтүрүү класстарында аттестациясын жыйынтыктоо. 2016- 2017-окуу жылы үчүн анализ мониторинг

 

 

 

Июнь

Мектеп

администарциясы,

мугалимдер

Пед

кенешмеде

Типтуу билетер, экзамендик материалдар, анализ

Жыйынтык

чыгарылат.

81.

9 жана 11 классты

ийгиликтүү

аякташкан

окуучулардын орто

билими жөнүндө

документтерин

тапшыруу

Июнь

Мектеп

администарциясы,

мугалимдер

Пед

кенешмеде

Орто билими

жөнүндө

документтер

Аякташкан

бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайларына тапшырышат.

82.

Мугалимдердин отпуска графиги

Июнь

ОББ

Пед

кенешмеде

Протокол

Мугалимдер эс алууга кетишет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-милдет.        Мугалимдердин тажрыйбаларын жайылтуу, профессионалдуулугун арттыруу. Мугалимдерге усулдук жардамдарды уюштуруу

 

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

 

 

Жооптуулар

 

 

Кайда каралат

 

 

Ресурстар

 

 

Күтүлүүчү

натыйжалар

1

 

Мугалимдерге методикаллык жардам бере турган методикалык кенешменин мүчөлөрүн, методикалык бирикмелердин мүчөлөрү менен чогулуш өткөрүү. Аларды директордун буйругу менен бекитүү.

Сентябрь

Окуу тарбия иши боюнча дир.орун басары Өмүрзакова Г

Өндүрүштүк кенеш

Убнын

Жетекчилери, устат

денгээлиндеги

мугалимдер

Директордун буйругу менен бекитилген команданын составы жогорку компетенттүүлүккө ээ болот

2       2.

Куррикулум боюнча семинарларды уюштуруу жана райондук масштабдагы семинарларга катышуу

Сентябрь, октябрь

Мугалимдер

УБ де талкууланат

Мугалимдер

портфолиосу

Куррикулумдун жол жобосу

 

 

Пикир алмашышат Куррикулумдун кыйынчылыктарын талкуулоо,аларды чечүү жолдору,

 

3

Мектеп ичинде химия сабагынан мугалим тест тапшыруунун түрлөрү боюнча тажрыйбасын

жайылтуу

 

Октябрь

Абакирова К

УБ

Доклад,семинар

 

 

 

4

Мугалимдердин

инновациялык

тажрыйбасынын

презинтациясы

Март

Романова К,  Усенова Б УБ жетекчиси

 

 

Пед кенеш

Устат денгээлиндеги

мугалимдер, устат мугалимдердин портфолиосу

 

Мугалимдер өз ара тажрыйба алмашышат.

5

Мугалимдердин билимин дайыма жогорулатуу боюнча перспективалык планды иштеп чыгуу. ОИУУ га КАОго курстарга баруу

Дайыма

Мектеп директору

Окуу бөлүмүнүн башчысы

 

Курстар ОИУУ КАО

Курстардан өз билимдерин жогорулатышат

 

6

Сабактарга катышуу

 

Окуу бөлүмүнүн башчысы.

УБ жетекчилери, Насаатчылар

 

Устат мугалимдердин

портфолиосу

Жардам берилет

7.

Жаш мугалимдердин ишин алып баруу

Март

Насаатчы

Пед кенеш

Жаш мугалимдердин иши

 

 

Жаш мугалимдер такшалат. Методдорду колдонушат

8

ФУНДАМЕНТАЛДЫК САБАКТАРДЫН МУГАЛИМДЕРИ УЧУН ФОРМАТИВДИК БААЛОО боюнча 2 мини тренинг өткөрүү,аны сабактарда пайдалануу

Жарым жылда бир жолу

Мектеп администрациясы,УБ жетекчиси, ФБ боюнча мектеп тренерлери

УБ

ФБ боюнча методикалык колдонмолор, ФБбоюн ча мектеп ичиндеги тренерлер.

Мугалимдердин жетишкендигине байкоо жүргүзүлөт.

9

Райондук,областтык масштабдагы усулдук семинарларга катышуу.

 

Дайыма

Мектеп

администрациясы, мугалимдер

УБ

 

 


Comments