ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР

«Макулдашылды» Р.Б.Б.Б.                                                                       «Бекитилди»

Бекитемин ________________Д.Э.Абирова                                            Кам көрүү бирге

«_____» _____________2016ж.                                                                Педагогикалык

                                                                                                                    отурумунда

Айыл өкмөтүнүн отурумунда

Айыл өкмөтүнүн башчысынын

милдетин аткаруучу

Алдаяров М._______________

«_____» _________________2016ж.

 

 

 

 

 

Ч.Иманкулов атындагы орто мектебинин 2016-2017окуу жылына карата окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу

 

 

 

 

Ч.Иманкулов атындагы

орто мектебинин директору

___________Сыдыкова Г.М.

Окуу бөлүмүнүн башчысы

 __________Өмүрзакова Г.У.

 

 

Милдеттер (1 жылга) 2016-2017

окуу жылы

Күтүүлүчү натыйжалар

1. Жацы технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын 2% жогорулатуу. Гуманитардык сабактарда тилдерди үйрөнүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү.

1. Жацы технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан билим сапаты жогорулайт. Гуманитардык сабактарда тилдерди үйрөтүүнүн мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт.

2. Мугалимдин тажрыйбасын райондук масштабда жайылтуу, профессионалдуулугун арттыруу.

2. Мугалимдердин тажрыйбаларын райондук масштабда түзүлгөн усулдук кабинеттин иштөөсү жакшырат.

 

 

 

 

 

3. Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү.

3. Окуучуларды нравалык маданиятка тарбиялоо жүргүзүлөт, мугалимдеркыргыз элинин салттарын кээбир элементтерин пайдаланып тарбия берүүгө жетишет. Мында окуучулар арасында кылмыштуулук азаят, ыймандуу, адептүү окуучулар тарбияланат

 

 

4. Ата-энелер менен байланыиггы күчөтүү, аларды тарбия иштерине тартуу, балдарга болгон жоопкерчилигин арттыруу.

4. Ата-энелер менен байланыш күчөйт, балдарына болгон жоопкерчилик жогорулайт

5. Мектептин материалдык базасын чындоо

5. Спонсорлор, долбоорлор аркылуу мектептин базасы чыңдалат.

 

 

 

Милдеттер(2жылга) 2017-2018окуу жылы

Күтүүлүчү натыйжалар

1. Окуучулардын билим сапатын 2% жогорулатуу

1. Окуучулар сабакты жакшы өздөштүрүшөт.

Олимпияданын жеңүүчүсү болот

2. Муталимдин тажрыйбасын жайылтуу

2. Муталимдин иши жакщырат

3. Ата-энелер менен иштөө

3. Кылмыштуулук жоюлат

Милдеттер(Зжылга) 2018-2019окуу жылы

Күтүүлүчү натыйжалар

1. Окуучулардын билим сапатын 5% жогорулатуу

1. Олимпияданын жеңүүчүсү болот.  Окуучулар сабакты жакшы өздөштүрүшөт.

2. Муталимдин тажрыйбасын жайылтуу

2. Мугалимдин иши жакшырат. Семинар-тренинг өткөрүлөт.

3. Ата-энелер менен байланышты күчөтүү, балдарына болгон жоопкерчилигин арттыруу.

3. Кылмыштуулук азаят. Окууга болгон кызыгуусу артат.

4. Мектептин материалдык базасын чындоо.

4. Спонсорлор, долбоорлор аркылуу мектептин базасы чындылат.

 

 

 

 

2016-2017-жылы учун милдеттери

 

 

1.    Жаңы технологияларды колдонуу менен баардык сабактардан окуучулардын билим сапатын 2% жогорулатуу. Гуманитардык сабактарда тилдерди үйрөнүүнүн   мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү  

 

 

 

2.    Мугалимдердин тажрыйбаларын райондук масштабда жайылтуу, профессионалдуулугун арттыруу.      

 

 

 

3.    Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин салттарына пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү.

 

 

 

4.    Ата-энелер менен байланышты күчөтүү, аларды тарбия иштерине тартуу, балдар менен жоопкерчилигин арттыруу.

 

 

 

5.    Мектептин материалдык базасын чындоо

 


Comments